Heidelbergse Catechismus

12-05-2017 11:47

Op de beide dagcentra in Mbulumbuzi en Namitambo houden we één keer in de maand een Bijbelstudie met het hele personeel.

We zijn nu gestart met het behandelen van de Heidelbergse Catechismus.

In de kerk is deze Catechismus onbekend omdat ze de Shorter Catechism vanuit Schotland gebruiken.

We kunnen aan de hand van de vragen en antwoorden de belangrijkste onderwerpen van de Bijbel bespreken.

Het is best lastig om in deze Bijbelstudie af te stemmen op de groep omdat deze heel divers is. Er zitten leerkrachten die goed opgeleid zijn, maar ook kookmoeders en tuinmannen die vaak de lagere school niet eens hebben afgerond.

We proberen iedereen erbij te betrekken en stapje voor stapje door de stof heen te gaan.

De vorige keer werd de vraag gesteld of alle mensen kinderen van God zijn?

Een aantal waren van mening dat dat inderdaad zo is. Iedereen is een kind van God, in die zin dat ze door God zijn geschapen. Of de mensen nu gelovig zijn of niet, het blijven kinderen van God.

We gingen kijken wat de Bijbel daarover zegt. Samen kwamen we tot de conclusie dat we door de val in Adam van God zijn afgescheiden. En dat we kinderen van de duivel zijn geworden.

De volgende vraag was of de Heere Jezus voor alle mensen is gestorven. Bijna iedereen was ervan overtuigd dat dat zo was. Maar worden ook alle mensen zalig? Nee, dat was niet zo. Maar toch is de Heere Jezus ook gestorven voor degenen die verloren gaan volgens hen.

We lazen samen het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. Waar de Heere Jezus bidt: “Ik bid niet voor de wereld maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt..” Een collega reageerde oprecht geschokt: “Maar hoe kan je dan weten dat je daarbij hoort?” Alsof ze het voor de eerste keer las. Opnieuw gingen we kijken wat de Bijbel daarvan zegt. Joh. 6:37 gaf ons een duidelijk antwoord. “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen.” Als we door het geloof tot de Heere Jezus mogen komen als een verloren zondaar is dat het bewijs dat we door God verkoren zijn tot het eeuwige leven.

Dan zie je hoe belangrijk het is om samen de Bijbel te lezen en dat met elkaar te bespreken.

Het stuk van de uitverkiezing is voor ons verstand onmogelijk om te begrijpen. Maar we moeten dan eerbiedig buigen voor Gods Woord. Rom. 9: 20: “Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengene, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?”

Ik hoop van harte dat het onderwijs van de Heidelbergers gezegend mag worden en dat we allen zullen leren de drie stukken die nodig zijn om welgetroost te kunnen leven en sterven.